Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο MyCat.gr προσφέρονται προς τους χρήστες του αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη, ή σύσταση της Fresset ΙΚΕ για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας ή συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας, εκτός αν ρητά αυτό αναφέρεται. Οι χρήστες του MyCat.gr, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και την αποκλειστική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχόμενων πληροφοριών. Η Fresset ΙΚΕ και οι εργαζόμενοί της σε καμία περίπτωση δε μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από την ανάγνωση ή χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους χρήστες στις υπηρεσίες του ιστοτόπου.