Αποποίηση Ευθύνης

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο MyCat.gr προσφέρονται προς τους χρήστες του αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη, ή σύσταση της Fresset ΙΚΕ για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας ή συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας, εκτός αν ρητά αυτό αναφέρεται. Οι χρήστες του MyCat.gr, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και την αποκλειστική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχόμενων πληροφοριών. Η Fresset ΙΚΕ και οι εργαζόμενοί της σε καμία περίπτωση δε μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από την ανάγνωση ή χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους χρήστες στις υπηρεσίες του ιστοτόπου.